Пресконференция по проект: „Толерантни заедно“

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ТОЛЕРАНТНИ ЗАЕДНО“

Средно училище „ Св. Св. Кирил и Методий“  в гр. Пордим  беше домакин на първата пресконференция за представяне на проект, одобрен за финансиране  от  Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз. „Толерантни заедно“  ще бъде реализиран  в рамките  на 23 месеца и ще бъде  изпълняван от Община Пордим, СУ „ Св.Св. Кирил и Методий“, СНЦ „ Виа Хуманика“ – гр. Плевен и ЦМЕДТ „ Амалипе“ – гр. В. Търново.

Главна цел на проекта е да се подпомогне изграждането на 246 ученици от Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Пордим като пълноценни граждани за  бъдеща успешна професионална, социална и трудова реализация чрез:

  • включване в мотивационни дейности, с цел насърчаване участието им в образователния процес;
  • развитие на творческите способности, с цел съхраняване и развиване на културната им идентичност в подобрена интеграционна мултикултурна среда.

Част от основните дейности по проекта са създаването на клубове по интереси за учениците, като ще бъдат закупени всички необходими материали, оборудване, инструменти и т.н., които да обезпечат безпроблемното им функциониране. Проектните дейности ще съдействат за развитие  на способностите  на децата в няколко области, а именно: български език, бит и обичаи, занаяти и традиции на различните етноси, кулинария, фолклор, изкуство, спорт.

През ваканциите децата ще бъдат включени в зелено училище.  Целта на дейността е да се създадат условия за пълноценна социализация, да се формира толерантно отношение към другите и да се осмисли свободното време през ваканциите чрез участие в дейности с интеграционен характер за придобиване на обществени и граждански компетенции, както и опознаване на историческото, културното и природното богатство на родината.

Дейност по проекта е и създаване на клуб на родителя. Основна цел е да се превърнат родителите в активен участник и партньор на училището в усилията за привличане и задържане на децата в класните стаи.

В рамките на проекта ще се проведат редица кампании, насочени към преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност и към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност.

В зависимост от потребностите на децата, ще бъде осигурена психологическа подкрепа,  както и работа с коуч. Целта е да се подкрепят учениците да продължат образованието си в гимназиалния етап и успешно да завършат средно образование.

Като резултат от реализираните дейности ще се постигне главната цел, ще се насърчи участието на учениците в образователния процес, ще се развият творческите способности на учениците с цел съхранение на културната им идентичност, ще се постигнат реални и трайни резултати в образователната интеграция на учениците от етническите малцинства в рамките на община Пордим,  ще се повиши мотивацията на родителите за участие в образователния процес и подпомагане образователната интеграция на децата, ще се усвоят умения за по-добро общуване и ограничаване на конфликтите между ученици, родители и учители,  ще се създадат условия за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

Презентация от събитието може да видите ТУК.