Проект – Толерантни заедно

Резултати  от 

проект „Толерантни заедно“

с Договор №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Осъществяването на проектните дейности допринесе за изпълнение на годишните планове за интеграция на малцинствата и за развитие на образованието в община Пордим.

 • В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Пордим е създадена благоприятна среда за пълноценна социализация и интеграция на учениците от различни етноси в учебния процес.                 – Осъществена е успешна образователна интеграция, както и задържане на учениците от етническите малцинства в училище. 
 • Развити са  творческите способности на учениците и са създадени  нагласи да изучават, съхраняват и развиват културата си идентичност. 
 • Придобити са умения за работа в екип и е формирано толерантно отношение към другите.           – Намалял е броят на учениците с безпричинни отсъствия и на застрашените от отпадане от училище, както и на тези с агресивно поведение.
 • Въведени са разнообразни извънурочни форми (15 клуба), които отговарят на интересите на учениците и развиват техните потенциални способности, заложби и умения в областите на науката, българския език,културата, кулинарията, журналистиката, приложните изкуства и спорта.
 • Организирaни са и са проведени съвместни oпознавателни дейности – зелено училище с ученици от различни етноси, които взеха участие в дейности с интеграционен характер за опознаване на историческото, културното и природното богатство на родината.
 • Осъществена е активна работа с родителите.
 • Ученици включени в проекта са получили психологическа и коучинг подкрепа, като са подобрили психическото и емоционално си здраве, постигнали са  трайни резултати при реализация на целите си и/или са продължили образованието си в гимназиалния етап или успешно са завършили средно образование. 
 • Във връзка с дейностите по информация, публичност и визуализация са подготвени, изработени и разпространени:

флаери, диплянки, информационни табла, стикери, публикации, пресконференции, както и документиране на дейността, фото архив, постоянно поддържана актуална информация за изпълнението на проекта на сайтовете на кандидата и неговите партньори.

Бенефициент:    – Община Пордим Партньори:

 • Средно Общообразователно Училище „Св. Св. Кирил и Методий“ 
 • Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Виа Хуманика“ 
 • Център за междуетнически диалог „Амалипе“